Adatvédelmi szabályzat

A SZABÁLYZAT HATÁLYA, ALAPELVEK

 

Jelen szabályzat a Banga István E.V. (Székhely: 2314 Halásztelek Dózsa György u. 15 adószám: 68288200-1-33 a továbbiakban: a „Szolgáltató”) által meghirdetett polírozás, autókozmetika szolgáltatáshoz kapcsolódó Adatkezelési Szabályzata (a továbbiakban: Szabályzat).

 

A Szolgáltató adatkezelő, aki jelen adatkezelése nyilvántartásba vételét kezdeményezte a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál.

 

Jelen Szabályzat hatálya kiterjed az adatkezelőre, annak munkavállalóira és szerződött partnereire, valamint a polírozási szolgáltatást igénybe vevőkre.

Banga István E.V. a mindenkori hatályos magyar jogszabályoknak és az európai uniós elvárásoknak megfelelően, tisztességesen és jogszerűen kezeli az Ön adatait.

Banga István E.V. elérhetősége:

Székhely: 2314 Halásztelek Dózsa György u. 15

Adószám: 68288200-1-33

Bank neve: OTP

Számlaszám: 11742252-25539046

Email: info@auto-polirozas.com

Banga István E.V. adatkezelése a 2011. évi CXII. törvény (Info tv.) rendelkezései szerint mindig az érintett önkéntes hozzájárulásán alapul, az adatokat illetéktelen személyek részére nem továbbítom, és nem hozom nyilvánosságra.

Adatkezelési nyilvántartási száma:

Az adatkezelési szabályzat folyamatosan elérhető az alábbi címen:

https://auto-polirozas.com

A szabályzat esetleges módosításait folyamatosan jelezzük.

Banga István E.V. az alábbiakban ismerteti adatkezelési elveit, bemutatja azokat az elvárásokat, melyeket saját magával, mint adatkezelővel szemben megfogalmazott, és betart. Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

 

– 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.);

 

– 1995. évi CXIX. törvény – a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről (Katv.);

 

– 2000. évi C. törvény – a számvitelről;

 

– 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.);

 

– 2003. évi C. törvény – az elektronikus hírközlésről (Eht.);

 

– 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.).

 

  1. Definíciók

 

1.1. Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy;

 

1.2. Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító

jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret –, valamint az abból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

 

1.3. Hozzájárulás: az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;

 

1.4. Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;

 

1.5. Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;

 

1.6. Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása.

 

1.7. Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

 

1.8. Nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;

 

1.9. Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;

 

1.10. Adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;

 

1.11. Adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;

 

1.12. Adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

 

1.13. Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;

 

1.14. Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is – az adatok feldolgozását végzi;

 

1.15. Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;

 

1.16. Harmadik ország: minden olyan állam, amely nem EGT-állam.

 

  1. Alapelvek Banga István E.V. adatkezelése során

 

Személyes adat akkor kezelhető, ha

 

ahhoz az érintett hozzájárul, vagy

 

azt törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli (kötelező adatkezelés).

 

Személyes adat akkor is kezelhető, ha az érintett hozzájárulásának beszerzése lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, és a személyes adat kezelése az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából szükséges, vagy az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából szükséges, és ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll.

 

Ha a személyes adat felvételére az érintett hozzájárulásával került sor, az adatkezelő a felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában

 

a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy

 

az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti.

 

Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie e célnak, továbbá az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek kell lennie.

 

Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig.

 

Személyes adat csak megfelelő tájékoztatáson alapuló beleegyezéssel kezelhető.

 

Az érintettel az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés hozzájáruláson alapul vagy kötelező. Az érintettet – egyértelműen, közérthetően és részletesen – tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, arról, ha az érintett személyes adatait az adatkezelő az érintett hozzájárulásával és az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából kezeli, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.

 

Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét, naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

 

Személyes adat harmadik országban adatkezelést folytató adatkezelő vagy adatfeldolgozást végző adatfeldolgozó részére akkor továbbítható, ha ahhoz az érintett kifejezetten hozzájárult, vagy az adatkezelésnek az előzőekben előírt feltételei teljesülnek, és a harmadik országban az átadott adatok kezelése, valamint feldolgozása során biztosított a személyes adatok megfelelő szintű védelme. Az EGT-államokba irányuló adattovábbítást úgy kell tekinteni, mintha Magyarország területén belüli adattovábbításra kerülne sor.

 

  1. A személyes adatok köre, az adatkezelés célja, jogcíme és időtartama

 

Banga István E.V. tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson alapulnak. Bizonyos esetekben azonban a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé, melyről külön értesítjük közönségünket.

 

Felhívjuk Banga István E.V. részére a személyes adataikat megadók figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

 

3.1. A https://auto-polirozas.com honlap látogatóinak adatai

 

Az adatkezelés célja: a Banga István E.V. polírozás szolgáltatásának igénybe vétele a https://auto-polirozas.com weboldalon történő bejelentkezéssel ajándékutalvány vásárlása, ajándékakciók lebonyolítása, hírlevelek és információk küldése, kapcsolattartás.

 

A cél megvalósításához kötötten az adatkezelő rögzíti a honlap felhasználójának személyes adatait (többek között: név, email cím, telefonszám, autó típusa és színe, valamit állapota), rögzíti az egyedi azonosítóhoz társított felhasználói profil adatait, az igénybe vett szolgáltatásokat vagy egyéb aktivitásoknál (pl. kérdőívek önkéntes kitöltésekor) felvett adatokat.

 

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.

 

A kezelt adatok köre: Név, mobil telefonszám, e-mail cím, gépkocsi típusa és színe, valamint állapota

 

Az adatkezelés időtartama: https://auto-polirozas.com, az indulástól a visszavonásig illetve az adatgazda törlési kérelmére azonnali törléssel lezárul.

 

  1. Egyéb adatkezelések

 

Az ügyfelek a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt.

 

Banga István E.V. a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

 

  1. Adatbiztonság

 

Az adatok tárolása a Viacom Kft. szerverén történik.

 

Banga István E.V. a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

 

az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);

 

hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);

 

változatlansága igazolható (adatintegritás);

 

a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

 

Banga István E.V. az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

 

Banga István E.V. a különböző nyilvántartásaiban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében megfelelő technikai megoldással biztosítja, hogy a tárolt adatok – kivéve, ha azt törvény lehetővé teszi – közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők.

 

Banga István E.V. a technika mindenkori fejlettségére tekintettel olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

 

Banga István E.V. az adatkezelés során megőrzi

 

a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;

 

a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;

 

a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

 

A Viacom Kft. és partnereinek informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a számítógéppel támogatott csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, tűz és árvíz, továbbá a számítógépvírusok, a számítógépes betörések és a szolgálatmegtagadásra vezető támadások ellen. Az üzemeltető a biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal gondoskodik.

 

Tájékoztatjuk a felhasználókat, hogy az interneten továbbított elektronikus üzenetek, protokolltól (email, web, ftp, stb.) függetlenül sérülékenyek az olyan hálózati fenyegetésekkel szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre, szerződés vitatására, vagy az információ felfedésére, módosítására vezetnek. Az ilyen fenyegetésektől megvédendő a szolgáltató megtesz minden tőle elvárható óvintézkedést. A rendszereket megfigyeli annak érdekében, hogy minden biztonsági eltérést rögzíthessen, és bizonyítékkal szolgálhasson minden biztonsági esemény esetében. A rendszermegfigyelés ezen kívül lehetővé teszi az alkalmazott óvintézkedések hatékonyságának ellenőrzését is.

 

  1. Jogorvoslat

 

A felhasználó bármikor tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, kérheti azok helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését a info@auto-polirozas.com email címre küldött elektronikus levélben.