Általános szerződési feltételek

 

A https://auto-polirozas.com honlapot Banga István E.V., mint Szolgáltató (a továbbiakban: Szolgáltató) üzemelteteti, amely weboldalt hr tanácsadás kapcsán felmerülő időpontfoglalás (a továbbiakban: Szolgáltatás) érdekében hozta létre.

 

 1. Szolgáltató adatai

 

Cégnév: Banga István E.V.

Székhely: 2314 Halásztelek Dózsa György u. 15

Adószám: 68288200-1-33

E-mail cím: info@auto-polirozas.com

 

 1. Értelmező rendelkezések

 

Felek: Szolgáltató és Megrendelő együttesen;

 

Megrendelő: a honlapon keresztül szolgáltatást megrendelő, szerződést kötő személy;

 

Szolgáltató: a Polgári Törvénykönyvben meghatározott Szolgáltató;

 

Szerződés: Szolgáltató és Megrendelő között a honlap és elektronikus levelezés igénybevételével létrejövő szerződés;

 

Szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés: olyan megrendelői szerződés, amely nem minősül termék adásvételére irányuló szerződésnek;

 

Honlap: https://auto-polirozas.com weboldal, amely távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköznek minősül;

 

Távollévők között kötött szerződés: olyan megrendelői szerződés, amelyet a szerződés szerinti termék vagy szolgáltatás nyújtására szervezett távértékesítési rendszer keretében a felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül úgy kötnek meg, hogy a szerződés megkötése érdekében a szerződő felek kizárólag távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszközt alkalmaznak;

 

Távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz: olyan eszköz, amely alkalmas a felek távollétében – szerződés megkötése érdekében – szerződési nyilatkozat megtételére. Ilyen eszköz különösen a címzett vagy a címzés nélküli nyomtatvány, a szabványlevél, a sajtótermékben közzétett hirdetés, a katalógus, a telefon, a telefax és az internetes hozzáférést biztosító eszköz;

 

Szolgáltatás: az a magatartás, amelyet a jogosult a kötelezettől követelhet, illetőleg amelyet a kötelezett a szerződés alapján tanúsítani köteles.

 

Üzlethelyiség:

 1. a) bármely ingatlan, ahol Szolgáltató a tevékenységét állandó jelleggel folytatja,
 2. b) bármely ingó dolog, ahol Szolgáltató a tevékenységét szokásos jelleggel folytatja;

 

Üzlethelyiségen kívül kötött szerződés: olyan megrendelői szerződés,

 1. a) amelyet a szerződő felek egyidejű fizikai jelenléte mellett Szolgáltató üzlethelyiségétől eltérő helyen kötöttek meg;
 2. b) amelyre vonatkozóan Megrendelő tett ajánlatot Szolgáltatónak az a) pontban meghatározott körülmények között;
 3. c) amelyet Szolgáltató üzlethelyiségében vagy távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz alkalmazásával közvetlenül azt követően kötöttek meg, hogy Szolgáltató – a felek egyidejű fizikai jelenléte mellett – személyesen és egyénileg kapcsolatba lépett Megrendelővel Szolgáltató üzlethelyiségétől eltérő helyen; vagy
 4. d) amelyet Szolgáltató által szervezett olyan út során kötöttek meg, amelynek célja a termékek vagy szolgáltatások Megrendelő számára történő értékesítése vagy népszerűsítése;

 

 1. Általános Szerződési Feltételek, alkalmazandó jogszabályok, felelősség

 

Szolgáltató a https://auto-polirozas.com weboldalt hr tanácsadás kapcsán felmerülő időpontfoglalás érdekében hozta létre és üzemelteti. Megrendelő ezen Szolgáltatást a weboldalon történő regisztrációt követően tudja megrendelni azzal a feltétellel, hogy a regisztrációval elfogadja az Általános Szerződési Feltételeket (a továbbiakban: ÁSZF). Az ÁSZF a Szolgáltató által üzemeltetett weboldalon történő szolgáltatás rendelés feltételeit és szabályait tartalmazza.

 

Jelen ÁSZF hatálya a Szolgáltató által üzemeltetett weboldalon történő szolgáltatás megrendelésével létrejövő jogviszonyokra terjed ki. Az ÁSZF folyamatosan elérhető a https://auto-polirozas.com/altalanos-szerzodesi-feltetelek oldalon.

Jelen ÁSZF a Szolgáltató szolgáltatásainak körébe tartozó valamennyi szerződéses jogviszony tekintetében meghatározza a felek jogait és kötelezettségeit, az egyéb szolgáltatások igénybevételével összefüggő körülményeket, valamint a Megrendelő adatainak kezelésével kapcsolatos szabályokat.

 

Az ÁSZF hatálya valamennyi Megrendelőre kiterjed. A jelen ÁSZF rendelkezései kötelezik, illetőleg jogosítják a Szolgáltatót és a Megrendelőket, azok minden képviselőjét, jogutódját, vagy engedményezettjét. Szolgáltató jogosult az ÁSZF-et egyoldalúan módosítani.

 

A Szolgáltató fenntart magának minden jogot a weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak tekintetében.

 

Tilos a weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

 

Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a weboldalon közzétett tartalmat bármikor módosítsa, vagy hozzáférhetőségét a jelen ÁSZF-ben foglaltak betartásával megszüntesse.

 

Szolgáltató nem vállal felelősséget az ellenőrzési körén kívül álló okok miatt bekövetkező üzemzavarból, illetőleg leállásából eredő esetleges károkért. Megrendelő tudomásul veszi, hogy amennyiben az ÁSZF, illetőleg a hatályos jogszabályi rendelkezése megszegésével Szolgáltatónak kárt okoz, köteles azt megtéríteni.

 

A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény, illetőleg a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló Európai Parlament és Tanács 2016/679 rendeletének a vonatkozó rendelkezései az irányadóak.

 

 1. A https://auto-polirozas.com weboldal használata

 

Megrendelő tudomásul veszi, hogy a https://auto-polirozas.com weboldal használata közben Szolgáltató a hatályos jogszabályok által megengedett módon naplózza a webes tevékenységeket. Szolgáltató a naplókat statisztikai célokra, illetőleg szükség szerint technikai hibakeresésekre használja fel. Megrendelő az ily módon tudomására jutott személyes adatokat (csak ideiglenesen) tárolja (azokat folyamatosan törli).

 

Megrendelő tudomásul veszi, hogy a https://auto-polirozas.com weboldal cookie-kat használ, így a weboldalon tett látogatások során Szolgáltató egy vagy több cookie-t küld a Megrendelő számítógépére, amelynek révén annak böngészője egyedileg azonosítható lesz. Ezen cookie-k a Google által biztosítottak és a Megrendelő ezeket a cookie-kat csak az egyes al-oldalak látogatása esetén küldi el a Megrendelő számítógépére.

 

A cookie-k kis adatfájlok, amelyeket a Megrendelő böngészője telepít akkor, amikor meglátogatja a weblapot. A cookie-kat Szolgáltató azért használja, hogy testre szabhassa Megrendelő számára a weboldalt és az alkalmazásokat. A külsős szolgáltatók, közöttük a Google, ezen cookie-k segítségével tárolják, ha a Megrendelő korábban már látogatást tett a hirdető webhelyén, és ez alapján hirdetések jelennek meg a Megrendelőnek a külsős Szolgáltató partnereiknek internetes webhelyein.

 

Megrendelő ezeket a cookie-kat bármikor letilthatja akként, hogy böngészőjében aktiválja azt a funkciót, amely a cookie-beállításokat tudja letiltani. Amennyiben Megrendelő az összes cookie-t letiltja a böngészőjében, úgy előfordulhat, hogy nem lesz képes a weboldal egyes részeit látogatni, vagy egyes funkciókat nem tud majd használni.

 

 1. A szerződés létrejötte

 

A Szolgáltatást a https://auto-polirozas.com weboldalon az egyes oldalon az időpontfoglaló űrlapok segítségével lehet megrendelni. A megrendelés során meg kell adni a Szolgáltatást megrendelő személy nevét, e-mail címét, telefonszámát, gépjármű típusát és színét, a fényezés állapotát, valamint a választott szolgáltatást. A megrendelést Szolgáltató abban az esetben igazolja vissza, amennyiben Megrendelő a jelen Szabályzatot, valamint Szolgáltató adatvédelmi szabályzatát kifejezetten elfogadja.

 

A megrendelés jóváhagyásáról Szolgáltató e-mail-ben visszaigazolást küld Megrendelő részére.

 

A megrendelés visszaigazolásával Megrendelő és Szolgáltató között Szerződés jön létre.

 

Az így megkötött szerződések nem minősülnek írásbeli szerződésnek, így Szolgáltató nem is iktatja ezeket, és így a későbbiekben papír alapon nem hozzáférhető. A Szolgáltatás megrendelésének tényét számlával kell igazolni vitás esetekben.

 

A felek között létrejött szerződés nyelve magyar.

 

 

A szerződés akkor jön létre, amikor a megrendelés Szolgáltató általi visszaigazolása Megrendelőhöz hozzáférhetően megérkezik. Amennyiben ez a megrendelés elküldésétől számított 48 órán belül sem érkezik meg, mind Szolgáltató, mind pedig Megrendelő mentesül az ajánlati kötöttség alól.

 

 1. Szolgáltatási díj

 

Szolgáltató a Szolgáltatás részvételi díját a weboldalán teszi közzé. A közzétett részvételi díj a fogyasztói bruttó ár. A részvételi díjak tájékoztató jellegűek, az árváltozás jogát Szolgáltató fenntartja.

 

 1. Szolgáltatás lemondása (szerződéstől való elállás)

 

Megrendelő a szerződéstől az igénybevétel megkezdése előtt 4 órával elállhat. Az elállásra akkor jogosult, ha erről írásban tájékoztatja a Szolgáltatót és erről (az értesítésről) a Szolgáltatótól a visszaigazolást szintén írásban megkapta.

 

Elállás esetén Szolgáltató a Megrendelőnek visszajáró összeget a Megrendelő által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon (ha már történt fizetés) téríti vissza. Megrendelő kifejezett beleegyezése alapján Szolgáltató a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, de Megrendelőt ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terhelheti.

 

Az elállási nyilatkozatban fel kell tüntetni a Megrendelő nevét, a megrendelés számát, a megrendeléssel kapcsolatban kiállított számla számát, valamint a számlaszámot, amelyre a részvételi díj visszautalásra kerül.

 

 1. Panaszkezelés, jogérvényesítési lehetőségek

 

8.1. Panaszügyintézés

 

Megrendelő a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos megrendelői kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő, de a gördülékeny ügyintézés érdekében javasoljuk, hogy kifogását személyesen a Szolgáltató székhelyén vagy a info@auto-polirozas.com címen terjessze elő.

 

Ha Megrendelő a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz kivizsgálása nem lehetséges, akkor Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát Megrendelőnek átadja vagy megküldi e-mailben.

 

8.2. Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

 

Amennyiben Megrendelő és Szolgáltató között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a Megrendelő számára:

 

Panasztétel a Fogyasztóvédelmi hatóságoknál: Amennyiben Megrendelő jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról.

 

Békéltető testület: A termékek minőségével, biztonságosságával és a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, valamint a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából Megrendelő eljárást kezdeményezhet a lakóhelye szerint illetékes szakmai kamara mellett működő békéltető testületnél. A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a Megrendelő vagy az Szolgáltató kérésére tanácsot ad a Megrendelőt megillető jogokkal és a Megrendelőt terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.

 

A békéltető testület eljárása Megrendelő kérelmére indul. A kérelmet a békéltető testület elnökéhez kell írásban benyújtani. Az írásbeliség követelményének levél, távirat, távgépíró vagy telefax útján, továbbá bármely egyéb olyan eszközzel is eleget lehet tenni, amely a címzett számára lehetővé teszi a neki címzett adatoknak az adat céljának megfelelő ideig történő tartós tárolását, és a tárolt adatok változatlan formában és tartalommal történő megjelenítését.

 

Bírósági eljárás: Megrendelő jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései szerint. Fogyasztói panaszokkal a járási hivatalokhoz lehet fordulni, a másodfokú ügyekben országos illetékességgel a Pest Megyei Kormányhivatal jár el.

 

 1. Felelősségvállalás

 

Távozas utáni reklamációnak a gépjármű átvételekor ellenőrzési pontokat áttekintve, helye nincs.

 

 1. Adatvédelemi rendelkezések

 

Szolgáltató adatkezelőként tiszteletben tartja mindazon személyek magánszféráját, akik számára személyes adatot adnak át és elkötelezett ezek védelmében.

 

A űrlapban megadott adatok a többi Megrendelő számára nem hozzáférhetőek.

 

Az adatkezelés jogalapja az érintett önkéntes hozzájárulása. A hozzájárulást a Megrendelő az egyes adatkezelések tekintetében weboldal használatával, illetőleg az egyes adatok önkéntes rendelkezésre bocsátásával adja meg. Szolgáltató a Megrendelő által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten tárolja.

 

 1. Szerzői jogok

 

Figyelemmel arra, hogy a weboldal a Szolgáltató szellemi tulajdonát képezi, ezért fenntart magának minden jogot a weboldal, illetőleg annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a mobil alkalmazás terjesztésének tekintetében.

 

Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának valamennyi elemére, a domain-neveire, az azokkal képzett másodlagos domain nevekre valamint az internetes reklámfelületeire.

 

Jogainak megsértése esetén a Szolgáltató a Megrendelővel szemben követelheti a jogsértés megtörténtének bírósági megállapítását; követelheti a jogsértés vagy az azzal közvetlenül fenyegető cselekmények abbahagyását és a jogsértő eltiltását a további jogsértéstől; követelheti, hogy a jogsértő – nyilatkozattal vagy más megfelelő módon – adjon elégtételt, és hogy szükség esetén a jogsértő részéről és költségén az elégtételnek megfelelő nyilvánosságot biztosítsanak; követelheti, hogy a jogsértő szolgáltasson adatot a jogsértéssel érintett dolgok vagy szolgáltatások előállításában, forgalmazásában, illetőleg teljesítésében résztvevő Megrendelőkről, a jogsértő felhasználásra kialakított üzleti kapcsolatokról; követelheti a jogsértéssel elért gazdagodás visszatérítését; követelheti a sérelmes helyzet megszüntetését, a jogsértést megelőző állapot helyreállítását, továbbá a kizárólag vagy elsősorban a jogsértéshez használt eszközök és anyagok, valamint a jogsértéssel előállott dolgok lefoglalását, meghatározott személynek történő átadását, kereskedelmi forgalomból való visszahívását, onnan való végleges kivonását, illetőleg megsemmisítését.

 

A szerzői jog megsértése esetén a Szolgáltató a polgári jogi felelősség szabályai szerint kártérítést is követelhet.

 

A jelen szabályzatban nem szabályozott kérdésekben egyebekben az Adatvédelmi szabályzat rendelkezései az irányadóak.